විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා රාහුලෝවාද සූත්‍රයෙන් ��������������������������� ���������������

��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close