ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������ ������ ��������������� 6

������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close