විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ������������ ������������������ ������������������ ������ ��������������� 4

������������ ������������������ ������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close