විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ������������ ��������������������������� 4

������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close