විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ��������� ��������������������� 8

��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close