විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහමහා මංගල සූත්‍රය ������������ ��������������������� 3

������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close