අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������� ������������ ������������ ������ ������������

��������������� ������������ ������������ ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close