නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ������������������������������ 241

������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close