නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ������������������������������

������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close