නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������������������ ���������������

������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close