පුනරුප්පත්තිය ��������� ��������������������������������� ������������ 1

��������� ��������������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close