නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������� ���������������������

��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close