විනය ��������������� ������������ ��������� ������������������������ ������������ 2

��������������� ������������ ��������� ������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close