අභිධර්මයරූප ������������ ��������� 12

������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close