නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������������������ ������

������������������ ������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close