නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������������������ ������ 12

������������������ ������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close