නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������������ ��������������� 1

������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close