නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������ ��������������� ��������������� 8

��������������� ������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close