නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������������������������� ��������������� ������ ������ ������������������������ ������������������ ���������

��������������������������������������� ��������������� ������ ������ ������������������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close