නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ������������������ ��������� ��������������� 1

������������ ������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close