අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������������� ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ���������������������������

��������������������������� ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close