ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ������������ ������ ������ ������������ ������������������ ��������� ��������� ���������������

������������������ ������������ ������ ������ ������������ ������������������ ��������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close