නිවන් මගසතර ආහාරආහාරයේ පටිකූල සංඥා ������������������ ������������

������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close