දාන කථා ��������������������� 38

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close