පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������� ��������� ������������ ��������������������� 4

��������������� ��������� ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close