පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය ��������� ������������������ 1

��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close