ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ��������������������������� ��������������������� ��������� ������ ��������� ������������ ��������������� ���������������

��������������������������� ��������������������� ��������� ������ ��������� ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close