නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������������������������ 4

������������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close