නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������������� 13

��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close