නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������� 28

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close