ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෙඩරෝගවලට විසදුම්

ලෙඩරෝගවලට විසදුම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා