පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ������������ ���������������������������

��������� ��������� ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close