ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������ ������������ ���������������������������

������������ ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close