නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ��������������������������� ������������������

��������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close