ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ��������� ������ ��������� ������

������������������ ��������� ������ ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close