පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������� ��������� ������������������ ��������� ������������ ���������������

��������� ��������� ������������������ ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close