නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������������������������ 4

��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close