නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������������ 12

������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close