දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������������ 2

������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close