නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������������������������ ��������������� 9

������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close