නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජන ������������������ ���������������������

������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close