නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ������������ ��������������������� ��������������� ��������� 16

������������ ��������������������� ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close