නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ������ ������������ ��������������� 1

������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close