නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ������������ ������������������������ 3

������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close