නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ������������ ���������, ���������������, ��������� 4

��������� ������������ ���������, ���������������, ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close