නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������� ���������������������������

��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close