නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ������������������ 2

������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close