නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������������ ������������������ ��������������� 4

������������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close