නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ������������ ���������������

������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close