පටිච්චසමුප්පාදයකුසල මූල පච්චයා පටිච්ච පමුප්පාදයත් ������������ ������������������ ���������������������������

������������ ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close