පටිච්චසමුප්පාදයඵස්සස්පර්ශ ��������� ������������ 2

��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close