පටිච්චසමුප්පාදයඵස්සස්පර්ශ ������������������ ������������ ��������������� 1

������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close